دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ادغام 2 مرکز فناوری دولت

پژوهشگاه فناوری‌هاى نوین وابسته به وزارت علوم و مرکز همکارى‌هاى فناورى نهاد ریاست جمهورى ،با دستور رییس جمهور ادغام شد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، پژوهشگاه فناوری‌هاى نوین وابسته به وزارت علوم با مرکز همکارى‌هاى فناورى نهاد ریاست جمهورى با ابلاغ از سوی رییس جمهور ادغام شد.شورایعالی اداری بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور تقویت فعالیت‌های پژوهشی نهاد ریاست جمهوری در زمینه فناوری با ادغام پژوهشگاه فناورى‌هاى نوین وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مرکز همکارى‌هاى فناورى نهاد ریاست جمهورى موافقت کرد.بر اساس این مصوبه، پژوهشگاه فناورى‌هاى نوین وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کلیه امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی در مرکز همکارى‌هاى فناورى نهاد ریاست جمهورى ادغام می‌شود.همچنین ساختار سازمانی مرکز همکارى‌هاى فناورى نهاد ریاست جمهورى طی مدت سه ماه تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد.بر این اساس، سرپرست نهاد ریاست جمهوری مسوول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورایعالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارائه می‌کند.