دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی ركورد توليد مسكن در كشور شكسته شد

ركود توليد مسكن در ايران در سال 1389 با نسبتي بسيار چشمگير شكسته شد و اين ركورد نه تنها با افزايش قيمتها همراه نبود، بلكه تا حدودي كاهش قيمت ها را نيز در پي داشت.به گزارش ايسنا،‌ علي نيكزاد در مراسم افتتاح همزمان 1612 واحد مسكوني در استان ايلام كه با حضور رئيس جمهور انجام شد، از نهادهايي مانند بانك ها، شهرداري ها، سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان، دستگاههاي تأمين كننده خدمات زيربنايي و ساير دستگاههاي مربوط كه در توليد ساختمانهاي افتتاح شده نقش داشتند قدرداني كرد و افزود: عملكرد انبوه سازان و پيمانكاران پرتلاش كه در احداث ساختمانها مستحكم و مقاوم و با دوام در زمان هايي كمتر از عرف كشور و با قيمتي منصفانه اقدام به ساخت اين بناها كردند نيز قابل تقدير است.وي رونق اقتصادي، كنترل قيمت زمين و مسكن، ايجاد اشتغال، افزايش امنيت رواني مردم، افزايش نشاط و اميد مردم به آينده، كاهش جرايم، تحكيم بنيان خانواده، احساس شخصيت در خانواده، افزايش عدالت اجتماعي، كاهش فقر و فقير در جامعه، رونق صنايع وابسته به صنعت ساختمان، ارتقاء فن اوري هاي بكار رفته در صنعت ساختمان، كاهش مدت زمان احداث ساختمان، كاهش مصرف انرژي در ساختمان، كاهش مصرف مصالح ساختماني، ارتقاء‌ كيفيت، افزايش عمر بناها و كاهش تلفات ناشي از زلزله را در كنار ده ها دستاورد ديگر نشانه عنايت ويژه خداوند متعال به خدمت گزاران صديق و خدوم مردم بزرگ ايران دانست و گفت: ركود توليد مسكن در تاريخ كشور در سال 1389 با نسبتي بسيار چشمگير شكسته شد و اين ركورد نه تنها با افزايش قيمت ها همراه نبود بلكه تا حدودي كاهش قيمت ها را نيز در پي داشت.نيكزاد به هرم جمعيتي كشور اشاره و تصريح كرد: براساس آمار موجود تا سال 1392 حمايت دولت از ساخت انبوه مسكن طي سالهاي پيش رو ضروري است.وي افزود: در يك سال اخير كه برنامه هاي دولت در عرصه مسكن در قالب طرح 9 مسكن مهر عينيت يافته علاوه بر انبوه سازان مسكن كه از دير باز در امر توليد مسكن فعاليت مي كردند، پيمانكاران و تعاوني هاي زيادي نيز به جرگه خانواده بزرگ مسكن كشور ملحق شده و پتانسيل زيادي را در اين بخش ايجاد كرده اند.وزير مسكن و شهرسازي با تأكيد بر اينكه شركت هاي فعال در اين حوزه بايد توانمندي هاي خود را براي فتح قله هاي صدور خدمات مهندسي در اين بخش تقويت كرده و به تدريج با تمرين افزايش سرعت در توليد مسكن و بكارگيري فن آوري هاي نوين و آموزش حرفه اي كارگران و متخصصان ايراني، توليد مسكن در ساير كشورها به ويژه كشورهاي دوست و مسلمان را آغاز كرده و با حمايت بخش دولتي و به‌ويژه بانكها، زمينه اشتغال بيشتر جوانان ايران زمين و افزايش درامدهاي ارزي كشور و تحقق هر چه زودتر اهداف چشم انداز 20 ساله كشور را فراهم آورند ، ادامه داد: توليد دو ميليون و 600 هزارواحد مسكوني شهري و روستايي در مدت دوسال و نوسازي يك ميليون واحد مسكوني روستايي در مدت پنج سال و ايجاد تحرك در نوسازي و احياء‌بافتهاي فرسوده شهري با حمايت از احداث 250 هزار واحد مسكوني طي دو سال در اين مناطق، بخش كوچكي از توفيقات در بخش مسكن است كه اميدواريم با حمايت هاي هميشگي رئيس جمهور و الطاف حضرت حق تعالي روز به روز فزوني يابد.وي با بيان اينكه بررسي هاي ابتداي سال 1388 در استان ايلام با جمعيت 559 هزار نفري كسري 8 هزارو 698 واحد ي مسكن در سطح استان را نشان مي داد، اظهار داشت: طي سالهاي 88 و 89 در استان ايلام عمليات ساخت 16 هزار واحد مسكوني شهري و 7هزار واحد مسكوني روستايي در دستور كار قرار گرفت كه با بهره برداري از آنها نياز استان به مسكن برطرف مي شود.وزير مسكن وشهرسازي تعداد ازدواج استان ايلام در هر سال را حدود 6 هزار و 500 مورد و در دو سال حدود 13 هزار مورد اعلام كرد و ادامه داد: در دو سال گذشته حدود 1300 خانواده جديد در اين استان تشكيل و با احتساب حدود 8هزار و 700 واحد كسري در ابتداي سال 1388 كل نياز استان به مسكن اعم از شهري و روستايي حدود 21 هزار و 700 واحد بوده است كه در طي اين دو سال كار احداث حدود 23 هزار واحد مسكوني در اين استان آغاز شده است. بنابراين انتظار مي رود تا در سال جاري عرضه و تقاضاي مسكن در استان ايلام تنظيم شود.