دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نام 10 ورزشكار زن برتر ايران

 كميته آموزش، پژوهش و آمار فدراسيون دووميداني نام 10 ورزشكار زن برتر اين رشته را در سال 1389 اعلام كرد. ايسنا: اين رده‌بندي بر اساس نتايج ورزشكاران در سال گذشته اعلام شده كه در دوي 100 متر مريم طوسي با 11 ثانيه و 88 صدم ثانيه در رده نخست قرار دارد. نفيسه متاعي نيز با 12 ثانيه و 55 صدم ثانيه دوم است و سهيلا مرادي با 12 ثانيه و 62 صدم ثانيه جايگاه سوم را در اختيار دارد.رده‌بندي ساير رشته‌ها به شرح زير است:* 200 متر:مريم طوسي، 24 ثانيه و 8 صدم ثانيهسودابه سبحاني، 25 ثانيه و 88 صدم ثانيهزهرا رييسي، 26 ثانيه و 6 صدم ثانيه* 400 متر:مريم طوسي، 56 ثانيه و 95 صدم ثانيهسودابه سبحاني، 60 ثانيه و 17 صدم ثانيهبيتا حاجي، 60 ثانيه و 24 صدم ثانيه* 800 متر:ليلا ابراهيمي، 2 دقيقه و 13 ثانيه و 6 صدم ثانيهمينا پورسيفي، 2 دقيقه و 14 ثانيه و 13 صدم ثانيهزهرا علي اکبري، 2 دقيقه و 18 ثانيه و 68 صدم ثانيه* 1500 متر:ليلا ابراهيمي، 4 دقيقه و 27 ثانيه و 73 صدم ثانيهمينا پورسيفي، 4 دقيقه و 56 ثانيه و 2 صدم ثانيهزهرا علي اکبري، 4 دقيقه و 56 ثانيه و 8 صدم ثانيه* 3000 متر:ليلا ابراهيمي، 10 دقيقه و 6 ثانيه و 1 صدم ثانيهمحبوبه غيور، 10 دقيقه و 40 ثانيه و 32 صدم ثانيهاکرم مقدادي پور، 11 دقيقه و 5 ثانيه و 48 صدم ثانيه* 5000 متر:محبوبه غيور، 18 دقيقه و 6 ثانيه و 31 صدم ثانيهزهرا علي اکبري، 18 دقيقه و 54 ثانيه و 54 صدم ثانيهپريسا عرب، 19 دقيقه و 39 ثانيه و 59 صدم ثانيه* 10 هزار متر:زهرا علي اکبري، 39 دقيقه و 53 ثانيه و 6 صدم ثانيهاکرم مقدادي پور، 41 دقيقه و 44 ثانيه و 8 صدم ثانيهزينب خرم روز، 43 دقيقه و 26 ثانيه و 8 صدم ثانيه* 100 متر بامانع:سپيده توکلي، 14 ثانيه و 95 صدم ثانيهجميله سيفي، 16 ثانيه و 10 صدم ثانيهمينا نوروزي، 16 ثانيه و 17 صدم ثانيه* 400 متر بامانع:آيدا فرزانه، 65 ثانيه و 20 صدم ثانيهسلماز عظيميان، 65 ثانيه و 68 صدم ثانيهعاطفه لايقي، 66 ثانيه و 77 صدم ثانيه* پرش ارتفاع:سپيده توکلي، يك متر و 60 سانتي‌مترمهسا کارگر، يك متر و 60 سانتي‌مترآيلين بابکي، يك متر و 60 سانتي‌متر* پرش طول:پديده بلوري زاده، 5 متر و 68 سانتي‌متربهار مرادي، 5 متر و 42 سانتي‌متروحيده کردلو، 5 متر و 31 سانتي‌متر* پرش سه‌گام:مهسا معتمدي، 11 متر و 35 سانتي‌مترجواهر زماني، 11 متر و 17 سانتي‌مترالناز کمپاني، 11 متر و 10 سانتي‌متر* پرتاب وزنه:ليلا رجبي، 17 متر و 43 سانتي‌مترماهرخ مرادي، 12 متر و 55 سانتي‌مترمريم نوروزي، 12 متر و 5 سانتي‌متر* پرتاب ديسك:الهام سمرقنديان، 41 متر و 49 سانتي‌مترليلا رجبي، 41 مترآينا رباني، 39 متر و 62 سانتي‌متر* پرتاب نيزه:سميرا حاتمي راد، 36 متر و 37 سانتي‌متربي‌بي سميه نطقي مقدم، 35 متر و 2 سانتي‌مترامينه اميري، 33 متر و 15 سانتي‌متر* 4 در 100 متر امدادي:علم و صنعت، 49 ثانيه و 85 صدم ثانيهتهران الف، 50 ثانيه و 29 صدم ثانيهتيم استان فارس، 50 ثانيه و 32 صدم ثانيه* 4 در 400 متر امدادي:غيور، طوسي ، ابراهيمي، کلهر(تيم ملي)، 4 دقيقه و 7 ثانيه و 43 صدم ثانيهکاشي تيماخراسان رضوي، 4 دقيقه و 10 ثانيه و 3 صدم ثانيهتيم استان فارس، 4 دقيقه و 18 ثانيه و 94 صدم ثانيه* 3000 متر:محبوبه غيور، 11 دقيقه و 36 صدم ثانيه* 10 كيلومتر پياده‌روي:آمنه صفوي، 56 دقيقه و 14 ثانيه و 50 صدم ثانيهمليحه بختي، يك ساعت و 3 دقيقه و 22 ثانيهاکرم ابراهيم زاده، يك ساعت و 5 دقيقه و 2 ثانيه* هفتگانه:سپيده توكلي، 4845 امتياز