دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نیاز به نهاد روحانیت فراتر از نقش سنتی

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه روحانيت نهاد ديني، فرهنگي و اجتماعي در جامعه ايراني است، گفت: نهاد روحانيت در عرصه‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي علاوه بر مرجعيت ديني، كاركرد موثري دارد.رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌ مطلب اظهار كرد: مرجعيت، هدايت‌كننده و منبع تعليمات ديني نهاد روحانيت است و همچنين در حوزه فرهنگ، معنويت و فرهنگ ناملموس، با نقش روحانيت پيوستگي بنيادين دارد.وي با اشاره به اين‌كه در حوزه اجتماعي، روحانيت در مديريت، انسجام، هنجارسازي اخلاقي و مطالبات مردم نقش دارد، افزود: نهاد روحانيت در ايران از محبوبيت و جايگاه بنيادين در نظام ديني، فرهنگي و اجتماعي برخوردار است.طلايي‌نيك اظهار كرد: با تحول در الگوي زندگي و پيشرفت‌هاي پرسرعت در ابعاد مختلف جامعه، تراكم كمي و كيفي مصاديق مرتبط با بهره‌مندي از فعالين ديني رشد يافته است پس در جامعه پيشرفته و رو به تعالي با تراكم كمي و كيفي مصاديق معرفتي، اخلاقي و اجتماعي و نيازمند تعاليم ديني هستيم.وي افزود: نياز تخصصي به روحانيت و نقش مضاعف اين نهاد به موازات پيشرفت‌هاي مادي و معنوي به طور جهشي افزايش يافته است و در مقايسه با نيازهاي زيستي و مادي جامعه انساني، با نيازهاي فكري و معنوي بنيادي‌تري مواجه هستيم چراكه اصولا ماهيت جامعه انساني به رغم نيازمندي‌هاي زيستي و مادي به ابعاد فكري و معنوي وابسته است.اين كارشناس مسائل راهبردي تصريح كرد: با توجه به اثربخشي بنيادي نهاد روحانيت در تحولات فكري، معنوي، اخلاقي و اجتماعي و مديريت فرهنگي جامعه، بازيابي كاركردهاي اين نهاد از اولويت‌هاي اصلي است.وي با اشاره به اين‌كه جامعه ايران از قبل از اسلام به طور طبيعي و گسترده دين‌گرايي داشته است، گفت: جايگاه دين در ساختارها و نظام‌هاي فردي و اجتماعي جامعه ايراني پس از اسلام نهادينه‌تر و گسترده‌تر شده است، لذا انقلاب اسلامي در ايران با اتكا به دين‌محوري، امكان تكوين، پيروزي، تثبيت و ماندگاري پيدا كرده است.وي از شاهكارهاي عظيم تاريخي و الگوساز امام راحل را پيوند مجدد اسلام و سياست دانست و تصريح كرد: با پيوند اسلام و سياست، نقش دين در ارتقاي فرهنگ و جهت‌دهي به ارزش‌هاي الهي و انساني در اقتصاد و جامعه آغاز شد.طلايي‌نيك ادامه داد: هنوز مقولات زيادي از حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي در انطباق با تعالي اسلامي با چالش مواجه است و به رغم نهادينه شدن عرصه سياست و فرهنگ با تعاليم اسلام هنوز در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي اين وضعيت نهادينه نشده است.اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه از يك سو دين‌محوري در ايران و اسلام‌گرايي در جهان و از سوي ديگر راهبرد اسلام‌هراسي از طرف اردوگاه استكبار و صهيونيست وجود دارد، تصريح كرد: اهتمام مضاعف به مسائل ديني از سوي روحانيت افزايش يافته است.وي با اشاره به گسترش، گرايش و تعامل ديني در ايران و حتي برخي از مناطق جهان، افزود: زمينه ارتقاي نقش روحانيت به طور طبيعي افزايش يافته است، البته به موازات گسترش اسلام‌گرايي در جهان و نهادينه‌تر شدن جايگاه دين در ايران، برخي انحرافات و تحريفات در انطباق با مصاديق ديني به طور هدايت شده و يا ناآگاهانه بروز يافته است، لذا نهاد روحانيت فراتر از كاركرد سنتي خود بايد در مرجعيت، هدايت و پاسخگويي به نيازهاي ديني به ويژه انطباق مسائل جديد نقش‌آفرين باشد.طلايي‌نيك اظهار كرد: برخي تبليغات نادرست و آسيب‌زا به اعتقادات ديني مانند توليد و توزيع مستند ظهور و موارد مشابه به آن، از يك سو با دغدغه صيانت از عقايد ناب ديني و از سوي ديگر نشان دهنده تشنگي نسل جوان به بازشناسي معارف اسلامي است، لذا ضمن ايفاي نقش موثرتر روحانيت در هدايت و صيانت از اسلام ناب و نظارت بر چگونگي انطباق مصاديق با تعاليم ديني، بايد از روش‌هاي نوين و الگوهاي كارآمد در تعامل نهاد روحانيت با نسل جوان استفاده كرد.وي افزود:‌ در شهرهاي پرجمعيت تعامل نهاد روحانيت با نسل جوان نيازمند الگوهاي اجتماعي، آموزشي و تبليغاتي كارآمدتري است.طلايي‌نيك با بيان اين‌كه گسترش امكانات رسانه‌اي و آموزشي در ترويج مسائل ديني باعث مي‌شود تعامل نهاد روحانيت با مردم و به ويژه نسل جوان كارآمدي بيشتري پيدا كند، اظهار كرد: نقش روحانيت از ابتداي نهضت امام (ره) و انقلاب اسلامي تاكنون و در آينده قابل انكار و تضعيف نيست و بدون نهاد روحانيت، انقلاب و نظام اسلامي و آرمان‌هاي امام و رهبري تحقق يافتني نخواهد بود.وي تاكيد كرد: لذا تكريم و تقويت نهاد روحانيت از يك سو و كارآمدتر شدن كاركرد اين نهاد در جامعه و به ويژه بين جوانان از سوي ديگر از نيازهاي راهبردي است كه با اهتمام اخير رهبر انقلاب براي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت،‌ ايفاي نقش روحانيت در سطوح معرفتي، سياسي و اجتماعي بايد بازيابي و تقويت شود تا در صيانت از هويت اسلامي ايراني و تحقق چشم‌انداز آينده كشور و انقلاب نهاد روحانيت نيازهاي جديد و فزآينده را با اثربخشي بيشتر پاسخ دهد.