دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی سکوت بانک مرکزی شکسته شد

توقف انتشار گزیده های آماری کشور که از بهمن سال 88 آغاز شده بود در پی اعتراض نمایندگان مجلس به بانک مرکزی شکسته شد.به گزارش خبرآنلاین امروز بانک مرکزی در اقدامی شتابزده بعد از 14 ماه عدم انتشار گزیده امارهای اقتصادی در زمینه بودجه،بازار سرمایه،سیستم بانکی و تراز پرداخت ها را منتشر کرد. آخرین امارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی مربوط به بهمن ماه سال 88 بود و طی سال 89 انتشار این امارها از سوی بانک مرکزی موقف شده بود.به نظر می رسد بعد از انتشار نامه سر گشاده احمد توکلی در صحن علنی مجلس بانک مرکزی حاضر به انتشار این اطلاعات شده است. البته این امارها شامل نرخ رشد اقتصادی نیست ولی به نظر می رسد این انتشار ناگهانی می تواند آغاز اصلاح روند غلطی باشد که طی چند سال اخیر از سوی دستگاههای متولی جمع آوری و تنظیم آمارهای اقتصادی در پیش گرفته شده بود.تراز تجاری ایرانبر اساس آمارهای منتشر شده در سال 88 تراز پرداخت های سال 88 میزان صادرات کشور شامل نفتی و غیر نفتی به رقمی معادل 78 میلیارد دلار رسیده است  ودر مقابل میزان واردات معادل 66.5 میلیارد دلار بوده است. وضعیت این تراز در پایان 9 ماهه سال 89 به این صورت بوده است که میزان صادرات نفتی و غیر نفتی به 64.5 میلیارد دلار و میزان واردات به رقمی معادل 49.3 میلیارد دلار رسیده است.تراز عملیاتی دولتدر عملکرد تراز عملیاتی دولت در سال 88 کسری 12.3 هزار میلیاردتومانی درج شده است است که این کسری نسبت به سال 87 معادل 34 درصد کاهش پیدا کرده است. البته امارهای مربوط به  سال نه ماهه 89 نشان می دهد میزان کسری تراز عملیاتی دولت در این دوره به رقمی معادل 23.5 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 88 معادل 160 درصد رشد پیدا کرده است و از کسری 22.8هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 89 معادل 700 میلیارد تومان پیشی گرفته است.درآمدهای مالیاتیدر این گزارشات میزان عملکرد مالیاتی دولت در سال 88 نشان می دهد که میزان درامدهای مالیاتی دولت در پایان سال 88به رقمی معادل 30 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه رقم 31.2 هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال 88 نشان از تحقق 96 درصدی درامدهای مالیاتی دارد. اما در نه ماهه نخست سال 89 وضعیت عملکرد مالیاتی دولت نشان می دهد که عملکرد مالیاتی کشور به رقمی معادل 18.8 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با عملکرد نه ماهه سال 88 نشان از کاهش 10 درصدی عملکرد مالیاتی دولت دارد. قابل ذکر است که پیش بینی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال 89 رقمی معادل 35.1 هزار میلیارد تومان بوده است که در عمل 53 درصد از این پیش بینی در پایان نه ماهه محقق شده است و این میزان تحقق در مقایسع با تحقق 67درصدی درامدهای مالیاتی دولت در نه ماهه اول سال 88 نشان از کاهش 14 درصدی عملکرد مالیاتی دولت در سال 89 دارد و به این ترتیب می توان انتظار داشت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 89 نسبت به سال 88 رقم پایین تری باشد و دولت نتواند پیش بینی انجام شده در بودجه سال 89 را محقق کند.