دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی درآمدهاي شرکت‌هاي نفتي به خزانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس مصوب كردند كه وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است كليه منابع و دريافت‌هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل بلافاصله به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حساب‌هاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز كند.
به گزارش ایسنا، براين اساس پس از تصويب كارگروه موضوع اين بند خزانه‌داري كل كشور با وزارت نفت در مقاطع سه‌ماهه و از طريق شركت دولتي تابعه ذيربط بايد تسويه‌حساب كند.
براين اساس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله، هرماهه به ترتيب 5/14 درصد سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل (با اعلام خزانه) و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي را به حساب‌هاي مربوط واريز كند و پس از تحقق كامل درآمد عمومي دولت با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز و 2 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام موضوع ماده 132 قانون برنامه پنجم، مازاد ارز حاصله را پس از تأمين مصارف موضوع بند الحاقي 17 اين قانون به حساب ذخيره ارزي واريز كند. به استناد يك بند الحاقي به اين جزء، قيمت پيش‌بيني‌شده‌ي نفت در لايحه بودجه 5/1 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.