دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی یک آمار از میزان نقدينگي کشور

مجموع نقدينگي كشور در پايان آذر ماه سال 89، با رشد 53 هزار ميليارد توماني در يك سال به بيش از 270 هزار ميليارد تومان رسيده است.به گزارش فارس، روند بررسي نقدينگي در كشور در سال هاي 85 تا 89 حاكي است، حجم نقدينگي در كشور در پايان سال 85 بيش از 128 هزار ميليارد تومان، سال 86 بيش از 164 هزار ميليارد تومان، در پايان سال 87 نيز بيش از 190 هزار ميليارد تومان و در پايان سال 88 نيز 235 هزار ميليارد تومان بوده است كه اين رقم در پايان آذر ماه سال گذشته به بيش از 270 هزار ميليارد تومان رسيد.بنا بر اين گزارش، نرخ رشد نقدينگي در سال هاي 85 تا 88 به ترتيب 39.4 درصد، 27.7 درصد، 15.9 درصد و 23.9 درصد بوده كه در 9 ماهه سال گذشته اين نرخ به 14.9 درصد رسيده است.گزارش فارس از جزیيات متغيرهاي پولي و اعتباري كشور در پايان 9 ماهه سال 89 حاكي است، در اين تاريخ حجم پول 644 هزار ميليارد ريال، اسكناس و مسكوك در دست اشخاص 176 هزار ميليارد ريال، سپرده هاي ديداري 468 هزار ميليارد ريال، سپرده هاي غير ديداري ( شبه پول) 2061 هزار ميليارد ريال و كل سپرده هاي بخش غيردولتي 2530 هزار ميليارد ريال بوده است.