دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی درود برشکوه قدرت و ثروت!

اکبر نبوی آخرین سروده خود را به شرح زیر برای «» ارسال کرده است:… و حالا بنشینیم فقط شعر بگوییمو قربان صدقه ی خود برویم.یکی مان از بحور شعر بگویددیگری از سر و کول قافیه پایین و بالا برودایماژ و ایهام، بهانه ای شود برای سرگرمیصنایع ادبی، پرده ای برای ندیدن ـ درست ندیدن ـتصویر و عنصر خیال، چشمی برای خوابنازک خیالی شاعرانه، ترفندی که ما، خیلی نازک دلیم …………………و حالا بنشینیم شعر بخوانیمبه جای خواندن دفتر زندگی انسان هایی که در بحرین و یمن و لیبیپرپر می شوندو شعر بگوییمبه جای فریاد علیه ستم آل سعود و آل خلیفه و آل نهیان.ـ راستی! حال فرخی سیستانی چطور است؟ ـ …………………و حالا باید ببینیم کدام طرح و برنامه ی از پیشبرای دعوای داخلی مناسب تر استهمان را به میدان بیاوریمو بیماران رها شده در بیابان و دشت را به هیچ انگاریمو بر رنج گرسنگان بگذریم، گیج و گول و منگ!در روزگار سر اعتقادات مردم و سنگ!ریا و رنگ و نیرنگ!  …………………درود برشکوه قدرت و ثروت!نفاق رنگارنگ!دلبران افسونگر!شاهدانٍ شوخ مه پیکر!و سخنان و رفتارهای ویرانگر!سپاس بر زر و زور جهانی!دشمنان انسانی!و سلام بر چشم های تماشا، چشم های تا به تاـ در هر کجای گیتی ـکه نهایت عاطفه ی ورم کرده شاننچ، نچ گفتنکنار بساط عرق و ورق است.  …………………روزنامه ها از دستمزد کلان فلان بازیگر می نویسندآن آقای ستاره ی فوتبال ـ کدام ستاره؟ ـغمباد گرفته که چرا پنت هاوس اش، استخر نداردو آن استاد رمل و اُسطرلاب و سِحْربا همه ی تماشاگران، مذاکره می کند ـ با تطمیع و تهدید ـانتخابات در پیش است!  …………………و حالا بنشینیم به قصه گفتنو افسانه بافتنتا «روایت فتح» از سکه بیفتدو راویان عاشق، از رنج  تنهایی ناگزیراز غصه بمیرند.  …………………ما، ساز ناکوک بداخلاقی را ـ چندی است ـروی نتی که اهریمن نوشته استکوک می کنیمو ارکستر بی خیالی خود رابه افتخار ساحران مدرن، گرم و گرم و گرم.و از پس پشت نفرت مرداب می نوازیم در دستگاه خوابدر دستگاه مرگ آبعشوه گری متعفن سرابرقص سیاه موش های سرداب.یک مرکب نوازی ناب شیطانی!  …………………دیشب در بحرین یک لیتر آبهزار دلار فروخته شدو خون هزار انسان بی گناهبه دیناری بر زمین ریختو در سازمان مللآب از آب تکان نخورداعضای دائم شورای امنیتدر جزایر قناریحمام آفتاب گرفته اند.  …………………… راستی! قیمت سکه، هنوز پایین نیامده است؟از بازار بورس لندن و نیویورک چه خبر؟  …………………… و حالا بنشینیم کمی لطیفه بگوییمبخندیم تا گره اخم دلمان باز شودخسته شدیم از بس غصه خوردیمبگذار گرازهای آل خلیفه و آل سعودو کفتارهای عبدالشیطان و قذافیبه کار خود مشغول باشند.  …………………آهای آقای دبیرکل سازمان ملل!مراسم ازدواج دردانه ی ملکه الیزابت، خوش بگذردجدی می گویم، خوش باش!مردم بحرین و لیبی و یمنیاد گرفته اند که چگونه سر اژدهای ستم رابه سنگ مرگ بکوبند.  …………………… روزنامه ها از دستمزد کلان فلان…… آقای عزیزالدوله! در نمایشگاه باکره ی باران ـ به زعم او ـدر باره ی شکوه خلقت عروس دریایی درفشانی کرد و…   …………………… وحالا بهتر است کمی بخوابیم!  اکبر نبوی/ پنجم اردیبهشت نود