دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی نفرات برتر مسابقات دووميدانى نونهالان كشور

سرويس «ورزشي » ـ  دووميدانى كاران شركت كننده در اين دوره از رقابتها در مواد ۱۰۰ متر، ۱۰۰ متر با مانع، ۴۰۰ متر، ۱۵۰۰ متر، پرتاب ديسك، پرش ارتفاع، پرتاب نيزه، پرش طول، پرتاب وزنه و سه گانه براى كسب مقامهاى برتر با يكديگر پيكار كردند. در پايان اين مسابقات كه در پيست دووميدانى مجموعه ورزشى ۱۵ هزار نفرى يادگار امام قم برگزار شد، در ماده ۱۰۰ متر امين مشهدى از تهران با بهترين زمان موفق به كسب عنوان نخست و مقام قهرمانى شد ضمن اينكه محمدرضا حمدى از سمنان در مكان دوم ايستاد، در اين ماده حسين ميرزايى از قم در جايگاه سوم ايستاد و جواد سلطانى از مركزى به همراه عارف قاسم نژاد از البرز و مصطفى پاپى از مركزى در رده هاى چهارم تا ششم ايستادند. در ماده ۱۰۰ متر با مانع ميلاد ميرى از تيم تهران بر سكوى نخست ايستاد و قهرمان شد، مهرشاد قليچ خانى از البرز در جايگاه دوم قرار گرفت، حامد حسين زاده از تهران در رده سوم ايستاد و عليرضا خدمت از يزد و على قنايى از مركزى چهارم و پنجم شدند. در ماده ۴۰۰ متر محمدامين عبدلى از البرز به مقام نخست و عنوان قهرمانى دست يافت، رضا ملك پور از قم به مقام نايب قهرمانى رسيد، رضا قوجالويى از قم به مقام سوم بسنده كرد و كوروش شاه حسينى از تهران، ميلاد نشاسته كر از يزد و عليرضا مرادلو از مركزى مقام هاى بعدى را به دست آوردند. در ماده ۱۵۰۰ متر امير فاضلى نسب از مركزى موفق به كسب مقام قهرمانى شد، مجتبى حيدرى از تهران در جايگاه دومى ايستاد، محمدجواد صبورى از سمنان سوم شد و مقامهاى چهارم تا ششم به سيدعلى ميركمايى از سمنان، جواد بردبار از البرز و ميلاد الطافى از مركزى رسيد. در ماده پرتاب ديسك على مفتح از تيم قم بر سكوى نخست ايستاد و قهرمانى را كسب كرد، سعيد خدابنده لو از سمنان در جايگاه دوم قرار گرفت و نايب قهرمان شد، ابوالفضل زارع زاده از يزد سوم شد و عباس گنجى از البرز به مقام سوم دست يافت. در ماده پرش ارتفاع آريان زرعكانى از تهران موفق به كسب مقام نخست و عنوان قهرمانى شد، كاوه حجب سيروس از البرز در جايگاه دوم ايستاد و نايب قهرمان شد، فرزان زارع از يزد در جايگاه سوم قرار گرفت و محمد شريفى از قم به همراه احسان جوكار از يزد در پايان مسابقات اين ماده موفق به كسب مقام هاى چهارم و پنجم شدند. در ماده پرتاب نيزه حامد خزايى از تيم دووميدانى نونهالان قم موفق به كسب مقام نخست شد، على جبارپور ديگر دووميدانى كار قم مقام نايب قهرمانى را از آن خود كرد ضمن اينكه محمد خوش نوار از مركزى در رده سوم ايستاد. در ماده پرش طول امين شعبان لو از تهران توانست عنوان قهرمانى را به دست بياورد، در اين ماده محمدحسين زارع از يزد به مقام نايب قهرمانى رسيد، محسن كريمى از سمنان سوم شد و مقامهاى چهارم تا ششم به ترتيب به اميرحسين عظيمى از قم، مهديار قربانزاده از تهران و حسين ناصرى از البرز رسيد. در ماده پرتاب وزنه شاهين جعفرى از تهران بالاتر از ساير شركت كننده و مدعيان اين ماده قهرمان شد، على اصغر زينلى از تيم نونهالان دووميدانى قم ميزبان مسابقات به مقام نايب قهرمانى رسيد، محمداحسان شيخ از يزد در رده سوم ايستاد و سعيد بلوريان از يزد به همراه رامين اسكندى از البرز چهارم و پنجم شدند. در ماده سه گانه محمدمعين اشرف از تيم نونهالان يزد در جايگاه نخست ايستاد و قهرمان شد، محمد رشيد از قم با كسب مقام نايب قهرمانى به كار خود پايان داد، حميدرضا حصراوى از تهران به مقام نايب قهرمانى رسيد ضمن اينكه على سخندان از مركزى چهارم، مهدى عابدى از تيم نونهالان مركزى پنجم و خالق ايمانى از سمنان ششم شدند.