دسته‌ها
خرید

خرید لباس ورزشی تغییرات پرواز های ایران ایر در روز 14 خرداد

به علت بسته شدن فرودگاه هاي مهرآباد و امام خميني (ره )در روز چهاردهم خرداد ماه سال جاري ازساعت 07:45 الي 11:45  كليه پروازهاي داخلي وبين المللي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران دراين  روزباتغيير زمان انجام خواهند شد. به گزارش اداره كل روابط عمومي “هما” ، اين پروازها به شرح ذيل مي باشند:*پروازهاي اروپايي- پرواز721 تهران- فرانكفورت 2 ساعت زودتر از زمان مندرج دربليت در ساعت 02:30 بامدادانجام خواهد شد.- پرواز 763 تهران – استكلهم2ساعت 15 دقيقه زودتر از زمان مندرج دربليت در ساعت 02:30بامدادانجام مي شود.- پرواز 659 تهران- دوبي يك ساعت زودتر از زمان مندرج دربليت در ساعت 02:30 بامدادانجام خواهد شد.*پروازهاي حج عمره از تهران وساير ايستگاه هاي كشور- پرواز3103 تهران – جده با 2 ساعت تاخير در ساعت 14:30 انجام مي شود-پرواز 3099تهران جده با 3 ساعت و 5 دقيقه تاخير در ساعت 12:00 انجام مي شود.*پرواز هاي عمره ساير ايستگاهها-پرواز3097كرمان- جده با دو ساعت و 50 دقيقه  تاخير در ساعت 04:15بامدادانجام مي شود.-پرواز 3107يزد-جده  با 2 ساعت و 40 دقيقه تاخير درساعت 22:10 انجام مي شود.*پرواز هاي داخلي (خروجي)- پرواز478 تهران – زاهدان با 2:45 دقيقه تاخير درساعت 13:00 انجام مي شود.- پرواز 412 تهران- اهواز  با3:15 دقيقه  تاخيردر ساعت 13:00انجام مي شود.- پرواز 285 تهران – كرمانشاه  با2:10  تاخير درساعت 1300 انجام مي شود.- پرواز 246 تهران – گرگان  با 2:35دقيقه تاخير در ساعت 12:45 انجام مي شود.- پرواز 381 تهران -چابهار  با2:20 تاخير درساعت 12:45 انجام مي شود..- پرواز  265تهران- آبادان  با 2 ساعت تاخير درساعت12:45  انجام مي شود.. – پرواز 243 تهران – رشت با 3:45 دقيقه تاخيردر ساعت 12:45 انجام مي شود..- پرواز 243 تهران – تبريزبا 3:45 دقيقه تاخيردر ساعت 12:45 انجام مي شود.- پرواز 455 تهران –بندرعباس  با2:20 تاخير در ساعت 12:45 انجام مي شود.- پرواز 294 تهران – يزد بادقيقه 2:45 تاخير در ساعت 12:45 انجام مي شود..*پروازهاي ورودي- پرواز 408 بوشهر – تهران  با 2:35 دقيقه تاخير در ساعت 12:00 انجام مي شود.- پرواز 416 اهواز- تهران   با3:15 دقيقه  تاخير در ساعت 12:00 انجام مي شود- پرواز 293 يزد- تهران با 2:10 دقيقه تاخير در ساعت 12:00 انجام مي شود.- پرواز 272اروميه – تهران با 2:35 دقيقه تاخيردر ساعت 12:00 انجام مي شود.-  پرواز 492 اردبيل -تهران با2:20 دقيقه تاخيردر ساعت 10:55 انجام مي شود. – پرواز273 كرمان – تهران 2 ساعت تاخير در ساعت12:00 انجام مي شود.-  پرواز 236  اصفهان – تهران  با3 ساعت تاخير در ساعت12:00 انجام مي شود.- پرواز 282 كرمانشاه – تهران  با 3:10دقيقه تاخير در ساعت12:00 انجام مي شود.- پرواز 446  تبريز-تهران با2:45  تاخير در ساعت12:00 انجام مي شود.- پرواز 424 شيراز – تهران  با2:45دقيقه تاخير در ساعت12:00: انجام مي شود.مسافران مي توانند براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 199 فرودگاه مهرآباد تماس حاصل نمايند.